1. Hội đồng nhân dân
  • Nguyễn Ngọc Toàn

   Chức vụ: Chủ tịch HĐND xã

   SĐT: 0979726036

  • Nguyễn Đức Hùng

   Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND xã

   SĐT: 0911245870

  1. Ủy ban nhân dân
   • Tạ Tiến Khang

    Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0389498086

   • Nguyễn Đức Hiểu

    Chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0916911178

   1. Công an xã
    • Đào Mạnh Trường

     Chức vụ: Trưởng công an xã

     SĐT: 0987916640

    • Bùi Văn Chưởng

     Chức vụ: Phó Trưởng công an xã

     SĐT: 0946796262

    1. BCH quân sự xã
     • Trần Văn Luận

      Chức vụ: Chỉ huy trưởng QS xã

      SĐT: 0383825468

     • Nguyễn Trọng Tài

      Chức vụ: Phó chỉ huy trưởng QS xã

      SĐT: 0968938198

    2. Trạm y tế xã
     • Đoàn Đức Vị

      Chức vụ: Trưởng trạm y tế

      SĐT: 0963326588

    3. Phòng Địa chính - xây dựng
     • Nguyễn Văn Quân

      Chức vụ: Địa chính xây dựng -GTCT

      SĐT: 0989975198

     • Nguyễn Văn Nghĩa

      Chức vụ: Địa chính đất đai – môi trường

      SĐT: 0983156936

    4. Phòng Văn hóa – xã hội
     • Lê Duy Quỳnh

      Chức vụ: Văn hóa – thể thao- du lịch

      SĐT: 0398366531

     • Tạ Thị Hương

      Chức vụ: LĐ-TB-XH

      SĐT: 0986857898

    5. Phòng Tư pháp – hộ tịch
     • Đào Văn Nguyện

      Chức vụ: Tư pháp hộ tịch

      SĐT: 0963147199

    6. Phòng Tài chính – kế toán
     • Nguyễn Văn Dực

      Chức vụ: Tài chính – Kế toán

      SĐT: 0982920925

    7. Phòng Văn phòng – thống kê
     • Nguyễn Hữu Sơn

      Chức vụ: Văn phòng UBND

      SĐT: 0984093219

   2. Thôn An Lộng 1
    • Đào Văn Thược

     Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn

     SĐT: 0342847136

    • Nguyễn Viết Dự

     Chức vụ: Trưởng thôn

     SĐT: 0333433886

    • Đào Văn Biện

     Chức vụ: Phó trưởng thôn

    1. Thôn An Lộng 2
     • Đào Mạnh Dương

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn

      SĐT: 0387157951

     • Vũ Đình Trường

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0335363317

     • Nguyễn Thị May

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

    2. Thôn An Lộng 3
     • Đào Văn Phước

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn

      SĐT: 0961963289

     • Đào Văn Xà

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0387661007

     • Đào Xuân Lập

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

    3. Thôn Đào Xá Cần Phán
     • Nguyễn Thị Hài

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn

      SĐT: 0382794928

     • Nguyễn Viết Nhàn

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0386503889

     • Nguyễn Văn Thu

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

    4. Thôn An Đồng
     • Nguyễn Bá Sâm

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn

      SĐT: 0384564673

     • Nguyễn Văn Vinh

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0397217706

     • Nguyễn Bá Điểm

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

    5. Thôn Ngõ Mưa
     • Trần Quang Khanh

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn

      SĐT: 0983078370

     • Hoàng Xuân Thanh

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0978729996

     • Nguyễn Thị Loan

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

    6. Thôn Đồng Niên
     • Đoàn Đức Vượng

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn

      SĐT: 0976765059

     • Nguyễn Văn Huy

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0375366650

     • Đoàn Đức Lành

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

    7. Thôn Liên Hiệp
     • Nguyễn Xuân Thực

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn

      SĐT: 0915113268

     • Phạm Văn Mùi

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0383929851

     • Nguyễn Văn Chuân

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

    8. Thôn Thượng Hạ Phán
     • Đào Văn Đương

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn

      SĐT: 0935978889

     • Phạm Văn Thực

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0368823125

     • Nguyễn Thị Quỳ

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

    9. Thôn Vạn Niên
     • Phạm Văn Phường

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn

      SĐT: 0987369663

     • Phạm Đức Đới

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0355066119

     • Nguyễn Văn Mùi

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

    10. Thôn Ngọc Minh
     • Nguyễn Ngọc Vũ

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn

      SĐT: 0394529329

     • Nguyễn Doãn Thủy

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0342270116

     • Nguyễn Văn Thiềng

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

    11. Thôn Trại Vàng
     • Lưu Thị Hà

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn

      SĐT: 0362469568

     • Phạm Văn Ý

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0975589291

     • Nguyễn Văn Tuấn

      Chức vụ: Phó trưởng thôn